Fundacja Magiczne Kąty

Celami Fundacji zgodnie ze statutem są:

 

1.  rozwój obszarów wiejskich 

2.  zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionów

3.  aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnej 

4.  likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnej, a zwłaszcza dzieci i młodzieży  oraz osób starszych 

5.  wspieranie przedsiębiorczości 

6.  integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu 

7.  zaspakajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia 

8.  tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne 

9.  wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców 

10.  wyrównanie dysproporcji cywilizacyjnych i gospodarczych poszczególnych regionów Polski 

11.  poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych.

Fundacja Magiczne Kąty jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej

Powiat Miński

„Zebranie i opracowanie materiałów archiwalnych z działalności muzycznej Stanisława Ptasińskiego z Wielgolasu” w okresie 15.03.2017 r. do 15.11.2017 r.